آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

زمان تقریبی مطالعه: 29 دقیقه

فصل هشتم : بالابرهاي سيار

ماده116- بالابرهاي سيار بايد داراي حداقل چهار چرخ و اهرم تراز كننده بوده و به مكانيزم قفل شونده و محدود كننده شعاع حركت بازو مجهز باشند .( شکل های 116 و 117 و 118 )

ماده117- بالابرهای سيار بايد مجهز به حس گرهای فعال وزن بار و گشتاور بوده تا درصورت افزايش وزن و نامتعادل شدن سكوي کار از ادامه كار و  واژگوني دستگاه جلوگيري بعمل آورد .

ماده118- بالابرهاي سيار بايد مجهز به پلكان ايمن براي رسيدن فرد به جايگاه كار باشد .

ماده119- بالابرهای سيار بايد مجهز به حس گرهاي محدود كننده ارتفاع بوده تا درصورت افزايش غير مجاز ارتفاع سكوی کار از ادامه كار دستگاه جلوگيري بعمل آورد .

ماده120- بالابرهای سيار بايد به حس گرهای فعال حركت روي سطح زمين مجهز بوده تا در صورت قرارگيري دستگاه در شيب بيش از حد مجاز ، عمل نموده و از ادامه کار آن جلوگيري بعمل آورد .

ماده121-بالابرهای سيار بايد به دگمه هاي توقف اضطراري که در دو محل سكوي كار و كنار منبع تغذيه قرار می گیرد مجهز باشد .

ماده122-به منظور جلوگيري از واژگونی بالابرهای سيار ، كليه سيلندرهاي هيدروليك بايد به شيرهاي قفل كننده حفاظتي تجهيزگردد.

ماده123- بالابرهای سيار بايد مجهز به سيستم كنترل اضطراري باشد تا در مواقع قطع برق دستگاه یا از كار افتادن موتور و یا هر دو نسبت به جمع كردن دستگاه بصورت ايمن اقدام نمايد .

ماده124- سيستم فرمان جك هاي دستگاه بالابر های سيار بايد مجهز به حس گر بوده تا در حالت بالابودن سكو ، امكان جمع شدن جكها ميسر نگردد .

ماده125- كارفرما مكلف است نسبت تهیه دستورالعمل شركت سازنده براي اجراي نكات ايمني هنگام كار اقدام و آنرا در اختيار عامل كار در ارتفاع قرار دهد .

ماده126- مجري كار با بالابر سيار بايد از تردد افراد متفرقه در حريم دستگاه جلوگيري نمايد .

ماده127-هنگام كار در داخل سکوی بالا بر سيار استفاده از هرگونه نردبان ، زير پايي و ساير موارد مشابه به منظور افزايش ارتفاع ممنوع مي باشد .

ماده128-هنگام جابجايي بالابرهای سيار ، نبايد فرد در سكوي بالابر مستقر شده باشد .

ماده129-كارفرما مكلف است براي استفاده از بالابرهاي سيار ماشيني در مكانهاي پر تردد از سه نفر به شرح زير استفاده نمايد :

الف-راه انداز دستگاه

ب-فرد مستقر در جايگاه كار

ج-پرچم دار يا كسي  كه بايد در فاصله 150 متري قبل از خودروي مذكور مستقر شده و با علايم مناسب ، سايرين را از توقف خودرو يا جايگاه كار مذكورمطلع نمايد.

ماده130- بر روي بدنه بالابرهای سيار بايد لوح شناسایی ، دستور العمل های ايمني و علائم هشداردهنده مطابق با استاندارد بگونه ای كه واضح و خوانا باشد نصب گردد .

ماده131-هنگام استقرار بالابر سيار ، عامل كار در ارتفاع بايد براي تعادل دستگاه از جكهای تعادلي ، ترمز و گوه ي زير چرخ استفاده نمايد .

ماده132- بالا رفتن و پائين آمدن از  مهارها ، ستون ها  ، بوم ها و مفاصل سكوي كار بالابر سيار ممنوع است.

ماده133-استقرار بالابر سيار ، در صورتی مجاز است که زیر جکها از استحکام کافی برخوردار بوده و شيب مجاز سطح مبنا رعایت شده باشد .

ماده134-استفاده از بالابر سیار به عنوان جرثقیل ممنوع است .

ماده135-به استناد مواد 91 و 95 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، مسئولیت رعایت مقررات این آییـن نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی ، مکلف به جبران خسارات وارده می باشد .

این آیین نامه مشتمل بر 8 فصل و 135 ماده و 3 تبصره مي باشد، كه به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ10/8/89 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ  17/11/89  به تصویب  وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است .

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *