آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

زمان تقریبی مطالعه: 29 دقیقه

فصل سوم – جايگاه کار

ماده49-کليه جايگاه هاي کار در ارتفاع بايد داراي محل استقرار ، پاخور ، نرده حفاظتي و راه دسترسي ايمن مطابق با استاندارد های معتبر باشد .( شکل 32 )

ماده50-اطراف جايگاه كار بايد داراي حفاظ متناسب با نوع كار و ايمن باشد و همچنين جايگاه كار و كارگران مربوطه به سامانه متوقف كننده از سقوط تجهيز گردند .( شکل 45 )

ماده51- عرض جايگاه‌ كار بايد متناسب با نوع كار انتخاب شده و در هيچ حالتي نبايد از 60 سانتيمتر کمتر باشد.

ماده52- پوشش های کف که براي جايگاه كار استـفاده مي شوند بايد حداقل روي  سـه تكيه گاه نگهداري شوند ، مگر آنكه فاصله بين تكيه گاه ها متناسب با ضخامت الوار و به گونه اي باشد كه خطر شكم دادگي بيش از حد يا بلند شدن تخته وجود نداشته و از مقاومت و استحكام كافي برخوردار باشد.(شکل 36 )

ماده53- فاصله بين ديوار و جايگاه كار به جزء دیوارکوب و نردبانی بايد طوري باشد كه امكان سقوط کارگر در هیچ حالتی از جايگاه كار ممكن نباشد و در مواردي كه کار بر روي جايگاه کار بصورت نشسته انجام مي شود نبايد اين فاصله بيش از 45 سانتيمتر باشد .

ماده54-برای جلوگیری از وقــوع حوادث احتمالی ، فضای جایــگاه کار باید عاری از هرگونه حفره ، دسـت انداز ، پیش آمدگی و سایر موارد مشابه باشد .

تبصره : محل ورود افراد از راه دسترسی به جایگاه کار باید دارای حفاظ یا سرپوش لولایی مناسب و ایمن باشد .

ماده55- نصب سرپوش حفاظتي در لبه خارجي جايگاه كار الزامي است .

ماده56- تيرهاي پيش آمده جايگاه كار آويزان بايد داراي مقاومت ، استحكام كافي و پايداري بوده و با اتصالات مناسب به تكيه گاهي ايمن متصل و مهار گردند .( شکل 120 )

ماده57- انتهاي هريك از تيرهاي پيش آمده جايگاه كار آويزان باربر بايدمجــهز به قطعه متوقف کننده باشد . ( شکل های 122 و 123 )

ماده58- طناب جايگاه كار آويزان بايد مطابق با شرايط ذيل باشد :

الف- با ضريب اطمينان 10 براي رشته اي و فيبرها و ضريب اطمینان 6 براي سيم فولادي

ب- حداقل دو دور انتهاي طناب روي قرقره يا پولي باقي مانده باشد .

ج-فاصله طنابها از يكديگر حداكثر 5/3 متر

ماده59- فاصله جايگاه كار آویزان از سازه باید به گونه ای باشد که به هیچ عنوان احتمال تماس یا برخورد جایگاه کار با سازه وجود نداشته باشد .

ماده60- در صورت عدم استفاده از جايگاه كار آويزان بايد نسبت به جمع آوري يا مهار آن به سازه اقدام گردد .

ماده61- کشنده هاي موتوری ( وينچ )یا تجهیزات بالابر جايگاه كار آويزان بايد بصورت مناسبي روي تكيه گاه متصل ، مهار و قابل بهره برداری باشند .( شکل  های 123و 121 )

ماده62- استقرار بيش از دو نفر در جايگاه کار آویزان با راه انداز دستي ممنوع است .

ماده63-كليدهاي قطع و وصل جایگاه کار آویزان بايد به گونه ای باشد كه پس از برداشتن فشار دست از روي آن موتور فورا متوقف شده و جایگاه را بصورت ایمن نگه دارد . ( شکل 122 )

ماده64-طنابهاي جايگاه كار آویزان بايد به مركز تير هاي پيش آمده متصل شده و نيروهاي حاصل از اين اتصال بايد مستقيما به قرقره انتقال يابد .

ماده65-جايگاه کار ديوار کوب بايد از جنس فلز مقاوم با عرض حداكثر 75 سانتيمتر قادر به تحمل حداقل نيروي 175 کيلوگرم وارده به قسمت جلوي آن باشد .

ماده66- چنانچه جايگاه کار در مکاني قرار گيرد که زير آن آب يا خطر غرق شدگي  وجود دارد کارفرما مكلف است جليقه نجات براي عامل كار در ارتفاع و تيم امداد و نجات با تجهيزات مناسب فراهم نمايد.

ماده67- جايگاه كار بايد كاملا تميز و عاري از هرگونه مواد لغزنده بوده و از سقوط اشياء و عدم تعادل فرد روي آن جلوگيري نمايد .

 

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *