قانون کار ایران + متن انگلیسی

زمان تقریبی مطالعه: 81 دقیقه

فصل دهم- شوراي عالي كار

 

ماده 167- در وزارت كار و امور اجتماعي شورایي به نام شوراي عالي كار تشكيل مي شود . وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضاي شورا عبارتند از :

الف- وزير كار و امور اجتماعي ، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت .

ب- دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسایل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد .

ج- سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان .

د- سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار .

شوراي عالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثنای وزير كار و امور اجتماعي بقيه اعضای آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

تبصره- هر يك از اعضای شركت كننده در جلسه داراي يك راي خواهند بود .

ماده 168- شوراي عالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه مي دهد . در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت ریيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود .

ماده 169- شوراي عالي كار داراي يك دبيرخانه دایمي است . كارشناسان مسایل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شوراي عالي كار قرار مي دهند .

تبصره- محل دبيرخانه شوراي عالي كار در وزارت كار و امور اجتماعي است . مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي كار انتخاب مي شود ، كه به عنوان دبير شورا ، بدون حق راي در جلسات شوراي عالي كار شركت خواهد كرد .

ماده 170- دستورالعمل هاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار و وظایف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضای اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *